Manumed4-section-_img01
Manumed4-section-_img02
Manumed4-section-_img03
Manumed4-section-_img04
Manumed4-section-_img05
รายละเอียดสินค้า
Manumed Traction 4-section เตียงสำหรับใช้กับเครื่อง Traction ชนิด 2 ตอน
• ปรับสูง – ต่ำด้วยระบบไฟฟ้า
• ส่วนตรงกลางสามารถแยกออกจากกันได้ เพื่อการใช้งานในโหมดดึงหลัง
• มีเฟรมสำหรับยึดเครื่อง Traction