กระแสรัชเชียน คือ กระแสความถี่ปานกลางที่มีความถี่ 2500 เฮิรตซ์ ซึ่งถูกค้นพบโดย Yadou Kot ชาวรัสเซีย ที่ได้พัฒนากระแสไฟเพื่อเน้นเพิ่มความแข็งแรงให้กับนักกีฬาโอลิมปิก ซึ่งสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ถึง 30%-40% และในปี 1970 ได้มีการยืนยันผลการทดลองนี้ และทำให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการใช้กระแสรัชเชียนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
      ถึงแม้ว่ากระแสรัชเชียนมีแหล่งกำเนิดมาจากความถี่ปานกลาง แต่ในรูปแบบคลื่นจะมีการปรับแต่งความถี่เพื่อการรักษาให้เสมือนกระแสความถี่ต่ำ โดยความถี่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการกระตุ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง คือ 50 เฮิรตซ์ ที่ส่งผลให้กล้ามเนื้อมีแรงหดตัวเพิ่มขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น
russian current
      จากการการศึกษาของ Laughman และคณะ ในปี 1983 รายงานว่า การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสรัชเชียนทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้เท่ากับการออกกำลังกายแบบเกร็งค้าง (isometric) หลังให้การกระตุ้นเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์1 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Parker และคณะ ในปี 2005 ได้ทำการศึกษาผลของการเพิ่มแรงกล้ามเนื้อขาต่อความถี่พาหะ 3 ระดับ อันได้แก่ 2500, 3750 และ 5000 เฮิรตซ์ ซึ่งพบว่า ความถี่พาหะที่ 2500 เฮิรตซ์ ส่งผลให้กล้ามเนื้อมีแรงหดตัวสูงที่สุด2
การตั้งค่าตัวแปรสำหรับการกระตุ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง3
  1. ความถี่ในการรักษา : 20-50 เฮิรตซ์
  2. ความเข้มของกระแสไฟ : เกิดการหดตัวสูงสุดเท่าที่ผู้ป่วยทนได้
  3. เวลาในการกระตุ้น : 10-15 นาที
เอกสารอ้างอิง
1. Laughman, R. Keith, James Youdas, Tom Garrett, and Edmund Chao. Strength Changes in the Normal Quadriceps Femoris Muscle as a Result of Electrical Stimulation. Journal of the American Physical Therapy Association. 63.4 (1983): 494-5
2. Parker, M. G., Keller, L., & Evenson, J. Torque responses in human quadriceps to burst-modulated alternating current at 3 carrier frequencies. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy, 35(4),(2005), 239-45
3. http://electrotherapyforphysio.blogspot.com/2012/11/russian-current.html