ทัศนศึกษาดูงาน ที่ Enraf-Nonius B.V. The Netherlands

ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2559

10 12 6 14